Vi har i dag en organisasjon som er rasjonell og fungerer godt. Allikevel må vi innordne oss etter den lovpålagte endringen, sier Hans Kolden, vår administrerende direktør.

AS Eidefoss eies av kommunene Dovre, Lesja, Sel, Vågå og Lom. Hver av kommunene har en eierandel på 20%. Bare de siste femten årene har AS Eidefoss bidratt med 550 millioner kroner i utbytte til eierkommunene. I tillegg kommer eiendomsskatt, verdi av konsesjonskraft, konsesjonsavgifter og naturressursskatt med årlig verdi på 25-30 millioner kroner.

AS Eidefoss er fram til 01.01.2020
 et vertikalintegrert energiselskap med følgende virksomhetsområder: kraftproduksjon, kraftomsetning, nettvirksomhet, fiber/bredbånd og Otta Biovarme AS. Som ein konsekvens av endring i energilovforskrifta, vil fra og med 01.01.2020 disse bli egne datterselskaper under AS Eidefoss.

Eidefoss Nett AS har ansvaret for distribusjon av strøm  til ca 14500 kunder, gjennom 1274 km med høyspentnett og 1900 km med lavspentnett. Forsyningsområdet er kommunene Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja. For å sikre at nettselskapet opptrår nøytralt og ikke blir blandet sammen med strømselskapet Eidefoss Strøm, foreslår forskrifta at ett av selskapene må skifte navn. Dette betyr at Eidefoss Nett AS trolig må få nytt navn i 2020.

Opplever du strømbrudd, har du spørsmål om tilknytning, nettleie, byggestrømskasser, trefelling etc, er det Eidefoss Nett AS du skal ta kontakt med.

Eidefoss Vannkraft AS har ansvaret for utvikling og drift av kraftproduksjonen i 6 kraftverk i Nord-Gudbrandsdalen. For tiden bygges et nytt kraftverk, Nedre Otta, i samarbeid med E-CO Energi og Eidsiva Energi AS, der Eidefoss eier 50%. I tillegg er det oppstart for enda et kraftverk, Nedre Tessa 1 innen 1. februar 2021. Eidefoss er opptatt av å bygge anlegg som utnytter tilgjengelige vannressurser samtidig som vi skal ivareta naturens verdier. Når påbegynte kraftverk er ferdigstilt vil Eidefoss Vannkraft AS produsere fornybar energi til 30 000 husstander. Er du interessert i vannføring, produksjon eller noen av utbyggingsprosjektene, kan du ta kontakt med Eidefoss Vannkraft AS, eller se vår hjemmeside.

Eidefoss Strøm AS er strømselskapet som viderefører kundenes strømavtaler, for de som har Eidefoss som strømleverandør i dag, eller som vil ha det i fremtiden.

Eidefoss Fiber AS har gjennom de siste ti årene investert over 100 millioner kroner i fiber i Norddalskommunene. Alle våre eierkommuner begynner nå å få bra dekningsgrad, og vi arbeider målretta hver dag for at flest mulig av innbyggerne i regionen skal få fiber etter hvert.

Eidefoss Biovarme AS blir det nye navnet til Otta Biovarme fra 01.01.2020. Vi har ett anlegg på Otta som produserer mellom 6 og 11 GWh varmtvann basert på lokalt biobrensel. Anlegget ble satt i drift i et samarbeid mellom OIS (Otta Sag) med 20 % og Eidefoss med 80 %. I 2012 ble Eidefoss eneeier.

 

Selv om omorganiseringen fører til mange endringer internt, er målet at kundene våre ikke skal merke noe. Kundeservicen skal bli minst like god som før, sier Kolden.