Nettselskapets tilsynsenhet kalles Det lokale eltilsyn (DLE), og er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. DLE utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE kan på sin side velge å benytte sakkyndige selskaper til å utføre deler av tilsynsarbeidet.

Arbeidet som utføres av DLE finansieres gjennom den årlige inntektsrammen som nettselskapene tildeles av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Nettleien bidrar til at DLE har de nødvendige ressurser for å utføre sine lovpålagte oppgaver. Derfor skal en del av nettselskapets inntekter via nettleien brukes til å finansiere arbeidsoppgavene til DLE.

DLE utfører kontroll av alle type anlegg som er tilknyttet Fjellnett sitt nett, både boliger, hytter og ulike virksomheter. I tillegg så tilbyr DLE informasjonsopplegg med tema elsikkerhet til ulike brukergrupper deriblant skolene.

Oppgavene til DLE:

  • Kontroll av elektriske anlegg i boliger og hytter.
  • Revisjon og verifikasjon av virksomheter sine internkontrollsystem som gjelder det elektriske anlegg.
  • Kontroll og oppfølging av elektroinstallatørenes arbeider i energiverkets forsyningsområde.
  • Informasjon- og opplysningsvirksomhet i skoler, lag og foreninger.
  • Brannutredning og oppfølging av ulykker med elektrisk årsak

Er du klar over at du som eier/bruker av et el-anlegg er ansvarlig for at det er i orden? Og at du selv må sørge for dokumentasjon på dette?