Hva er en plusskunde?

En plusskunde er en forbrukskunde som har installert en produksjonskilde som f.eks. et solcelleanlegg bak målepunktet. Det kan også være mindre vind- eller vannkraftanlegg. På enkelte tider av året produseres det mer strøm enn det kunden selv forbruker, og da kan man selge denne strømmen til sin strømleverandør.

Hvem kan bli plusskunde

Alle kunder i Fjellnett sitt konsesjonsområde kan i prinsippet bli plusskunde. Det må likevel sørges for at ethvert produksjonsanlegg, som tilkobles nettet, er dimensjonert slik at det ikke forstyrrer spenningskvaliteten. Videre er det viktig at det nye anlegget meldes inn til Fjellnett via en autorisert elektroinstallatør.

Kan alle produsenter tilknyttes plusskundeordningen?

En plusskunde kan ikke ha innmating som på noe tidspunkt overstiger 100 kW. 

Anlegg som kan mate inn > 100 kW eller som leverer elektrisk kraft til andre sluttbrukere er konsesjonspliktige, og må søke omsetningskonsesjon hos NVE.

Tilskuddsordninger

Energifondet Enova har ulike tilskuddsordninger for kunder som ønsker å bidra til en mer fornybar energiproduksjon og mer effektiv energibruk. Les mer om dette på Enovas hjemmesider: https://www.enova.no/

Hva får plusskunden i betaling for overskuddsproduksjonen?

Kunden må selv inngå avtale med sin strømleverandør om salg av overskuddsproduksjon. Strømleverandøren kjøper i så fall strømmen som mates inn på nettet time for time. Dersom man bytter strømleverandør, så må man også bytte kjøper av overskuddsstrøm og inngå ny avtale om dette.

Innmatingstariff

En innmatingstariff for produksjon, består vanligvis av to ledd:

- Fastledd: I plusskundeordningen er man fritatt fra å betale fastledd for innmating.

- Energiledd: Energileddet er ment å dekke tapskostnader kraftproduksjonen påfører nettet. Dette kan variere over året, og fra område til område alt etter hvordan kraftflyten i nettet er. Energileddet kan være både negativt og positivt.

Fjellnett beregner for tiden ikke energiledd for innmating av produksjon fra plusskunder.

Hvordan avregnes plusskundens uttak fra distribusjonsnettet?

Plusskundens tilknytning til, og uttak av strøm fra Fjellnett, avregnes etter den samme nettleietariff som øvrige kunder.

For privatkunder: Nettleie privatkunder uttak lavspent nett 

For næringskunder: Nettleie næringskunder uttak lavspent nett

Tekniske krav

Fjellnett stiller tekniske krav til plusskundeanlegg, slik at disse anleggene ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet i distribusjonsnettet.

Det er også krav at et plusskundeanlegg, av sikkerhetsmessige årsaker, skal kobles ut automatisk ved strømstans Fjellnett sitt distribusjonsnett. Et plusskundeanlegg må også bli liggende utkoblet, inntil normal strømforsyning igjen er opprettet av Fjellnett.

For produksjonsanlegg opp til 25 kWp er REN-blad 0342 de gjeldende tekniske retningslinjer. For større anlegg er den tyske normen, VDE 4105-2011, gjeldende. Det stilles også krav til sertifisering av utstyret som skal installeres. Når installatøren sender inn melding om installasjonsarbeider må det vedlegges underlag som bekrefter at vekselretteren er sertifisert iht. tysk norm VDE 4105-2011 eller europeisk norm EN 50438:2013 (for anlegg med maksimal fasestrøm 16 A).

I tillegg krever Fjellnett at det vedlegges signert erklæring om at anlegget tilfredsstiller gjeldende tekniske krav.

Det er plusskundens ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet, herunder utstyr som sikrer at produksjonsanlegget kobles ut ved strømutfall i distribusjonsnettet.

Dokumenter og info for Elektroinstallatører