I praksis vil dette si at strømledere kommer i kontakt med deksler eller ytre deler av et apparat og dermed kan gi skadelige støt på mennesker eller dyr.

Jordfeil kan være både permanente og periodiske.

Permanente jordfeil er som oftest forårsaket av feil på kabler, ledninger eller annen fast/permanent installasjon.

Periodiske jordfeil oppstår som regel i tilknyttet utstyr eller apparater som sporadisk eller kortvarig er i bruk, f.eks kaffetrakter, skjøteledning el.l. Spesielt i disse tilfellene er at jordfeilen er tilstede kun når utstyret benyttes.

Jordfeil kan i verste fall føre til brann og/eller berøringsfare (strømstøt). Berøringsfaren er størst i våtrom og utendørs fordi strømmen der kan finne en lett forbindelse gjennom en våt menneskekropp til jord.

Nettsystem.

Jordfeil er en feiltype som er knyttet til nett med 230V IT systemspenning, som er det mest brukte nettsystemet i Norge. Alt slikt nett er bygget i henhold til gjeldende lover og krav i tekniske forskrifter, og er likeverdig med andre typer nettsystemer som benyttes i Norge.

Fjellnett eier og har ansvar for dette ledningsnettet frem til kundenes grunnmur. Installasjonen inne i bolighus og næringsbygg er den enkelte eier/kundes ansvar.

Ansvar

Hver eier er ansvarlig for sine elektriske installasjoner.

Fjellnett har ansvar for at det elektriske forsyningsnettet overholder kravene i gjeldende forskrifter. Huseier har tilsvarende ansvar for at sin elektriske installasjon tilfredsstiller de kravene som gjelder denne type installasjoner.

Ansvar for eventuelle tap eller skader er regulert flere steder.

  • For forbrukerkunder er forhold beskrevet i Nettleieavtalen og Forbrukerkjøpsloven.
  • For næringskunder gjelder i hovedsak Nettleieavtalen for næringskunder. Hovedprinsippet i denne sammenheng er at jordfeil er utenfor nettselskapenes kontrollansvar, og således ikke medfører erstatningsansvar.

Husk at alt arbeid med elektriske anlegg må utføres av autorisert fagpersonell.