Støv og smuss medfører brannfare

Sikringsskap, koblinger og støpsel som ikke er rengjort kan medføre brannfare. Tildekking eller tilsmussing av elektrisk utstyr er også en vanlig brannårsak. Husk regelmessig ettersyn og rengjøring.

Unngå høgtrykkspyling

Elektriske apparat og utstyr må ikke spyles med høgt trykk, unntatt er utstyr som er konstruert for å tåle slik behandling (kontroller kapslingsgrad). Vær oppmerksom på at elektriske insektsfangere aldri må spyles.

Kontroller sikringsskapet

Dersom det er skrusikringer, må disse skrus godt til. Løse sikringer kan medføre gnister og dermed fare for brann. Kjenn etter om sikringene er unormalt varme. Om anlegget er utstyrt med overspenningsvern, må du kontrollere om indikatoren for defekt overspenningsvern er utløst. Trykk inn testknappen på jordfeilbryteren for å kontrollere om bryteren løser ut/virker. Om jordfeilbryteren/varsleren blir aktivert flere ganger utenom kontroll, må du tilkalle installatør.

Kabelinnføringene til sikringsskapet skal være tetta og døren lukket. Oppbevar ikke brennbart materiale i sikringsskapet.

Se etter skader på ledningene

Se etter tegn på varmeutvikling, svimerke eller lignende på ledningene. Bruk minst mulig skjøteledninger. Bruk i stedet faste opplegg. Skjøteledninger får ofte kutt eller kommer i klem på en slik måte at de kan bli brannfarlige. Det kommer også lett støv i kontakten som kan skape brannfare. Skjøteledninger som blir brukt utendørs skal alltid kobles til jordet stikkontakt.

Ha tilsyn med elektrisk materiell og utstyr

Brunsvidde plastlokk eller varme lokk over koblingsbokser og kontakter er et faresignal! Det samme gjelder gnister og varme eller brunsvidde sikringer. Kontakt kvalifisert personell straks du merker svilukt eller knitrelyder fra bokser og kontakter.

Bruk bare varmeapparat for dyreoppdrett som er ment til denslags bruk. Bruk bare utstyr som er godkjent for bruk i landbruket. Les bruksanvisningen før du tar i bruk utstyret.

Håndlamper er varme, og kan være farlige

Husk at verneutstyr må være på plass, f.eks. skjermer, kupler eller gitter til lyspærer. Dette gjelder særlig lyskastere og håndlamper. Overflatetemperaturen på slike lamper kan være så høg at brennbare ting som høy, papir m.m. tar fyr ved direkte kontakt. Se derfor til at slike lamper ikke ligger slik at de kan starte en brann.

Bruk autoriserte fagfolk

Det er ikke tillatt for folk som ikke har fagkunnskap å reparere installasjoner eller elektrisk utstyr. Få gjerne serviceavtale med en autorisert installatør.

Intern kontroll

Eier og bruker av elektrisk utstyr har ansvar for å kontrollere at utstyret er sikkert i bruk.

Innfør rutiner som tar vare på tryggheten på en systematisk måte. Skaff deg gjerne en sjekkliste for det elektriske utstyret.