Nettleiepriser uten AMS måler
Tariffleddpriser inkl. statens avgiftssatser
Fastbeløp (kr pr. år)kr 2125,00
Energiledd (øre pr. kWh)
* Januar, februar og mars (f.o.m. 1.1. t.o.m. 31.3.)øre/kWh 62,36
* April - Desember (f.o.m. 1.4. t.o.m. 31.12)øre/kWh 71,02
Årlig gebyr for manuell avlesningkr 1875,-

*Forbruksavgiften i perioden 1.1.2024 til 1.4.2024 er 11,89 øre/kWh (9,51 øre/kWh eks. mva).

Fra og med 1.4.2024 er forbruksavgiften 20,55 øre/kWh (16,44 øre/kWh eks. mva). Dette gjenspeiles i tabellen over, da forbruksavgiften ligger innbakt i energileddet.

Nettleiens effektledd er for anlegg uten AMS-kommunikasjon, omregnet og lagt til på Energileddet. Omregning av effektleddet er basert på et standard husholdningsforbruk. 

Fjellnett krever et årlig gebyr for delvis dekning av vår merkostnad, vedr. håndtering av måleverdier, for kunder som er innvilget fritak for AMS-måler. Gebyret er i henhold til Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-9., og § 4-1 b i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.
Gebyret skal dekke de merkostnader nettselskapet har med å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de nettkundene dette gjelder. NVE har stadfestet at manuell avlesning er å anse som en særskilt tjeneste som det ikke er rimelig at nettselskapets øvrige kunder betaler for. Les artikkel om temaet fra NVE i tekstboks på høyre side.

I tillegg til håndtering av kundenes egne avlesninger, planlegges kontrollavlesning av måler hos kunder med strømmåler uten kommunikasjonsenhet. Dette gjennomføres ved enten ved å innhente tidfestet foto av strømmåler, eller ved å foreta et fysisk besøk en gang i kalenderåret (i henhold til måle- og avregningsforskriften §3-3).

Ved avtalt kontrollbesøk, og vi ikke får tilgang til strømmåler, vil det bli fakturert for medgått tid. Timesats for 2024 er 824,-.