Gebyret skal dekke de merkostnader nettselskapet vil ha med å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de nettkundene dette gjelder. NVE har stadfestet at manuell avlesning er å anse som en særskilt tjeneste som det ikke er rimelig at nettselskapets øvrige kunder betaler for. 
I tillegg til håndtering av kundenes egne avlesninger, planlegges kontrollavlesning av måler hos kunder med strømmåler uten kommunikasjonsenhet. Dette gjennomføres ved å foreta et fysisk besøk en gang i kalenderåret (i henhold til måle- og avregningsforskriften §3-3).

Vi minner om at alle nettkunder skal ha AMS-måler. Nettkunder som har levert legeerklæring, skal også ha AMS-måler, men da med deaktivert kommunikasjonsenhet.

Nettleiepriser for manuelt avleste anlegg finner du her: Nettleie uten AMS

Les mer om gebyret på NVEs nettsider. (ekstern lenke)