Hver enkelt boenhet eller fritidsbolig, skal ha egen strømmåler installert av nettselskapet, og avregnes hver for seg.

Bakgrunnen for at myndighetene innførte disse reglene, er at måling og avregning pr. boenhet eller fritidsbolig, gir flere kunder lovfestede rettigheter med hensyn til leveringskvalitet, valg av strømleverandør, tariffering, fakturering, måling og avregning mv.

Nettselskapet sender informasjon til den som er nettselskapets kunde. Det betyr at personer bak fellesmålte anlegg, ikke mottar viktig informasjon fra nettselskapet. Det er f.eks. informasjon om strømbrudd. De har da heller ingen rettigheter om kompensasjon ved evt. strømbrudd, eller strømstøtte ved høye strømpriser. De har ikke mulighet til å velge hvilken strømavtale / strømleverandør de ønsker å bruke.

Ansvar for omlegging og strømmåling.

Nettselskapet bekoster anskaffelse og montering av strømmåler, og sørger for drift og vedlikehold av denne. Anleggseier bekoster omlegging- og tilknytningskostnader. Nettselskapet er ikke forpliktet til å dekke kostnader som oppstår der det må gjøres endringer inne i den private installasjonen som følge av omleggingen. Dette er anleggseier sitt ansvar.

I tilfeller der en ombygging vil medføre urimelige kostnader, kan det i helt spesielle tilfelle gjøres unntak. Hovedregelen er imidlertid at alle anlegg skal bygges om til å ha egen strømmåler for hver boenhet.

NVE sin informasjon om "urimelige kostnader" som er brukt som kilde, gjelder i første rekke gamle fellesmålte borettslag. For boliger som har en utleiedel, så er det flere saker der NVE som klageinstans, har behandlet klager som går på kostnader ved ombygging. Felles for disse sakene er at punktet om urimelige kostnader ikke blir tatt til følge.

Klagesaker behandlet av NVE finnes under følgende lenke: El-innsyn

Link til noen eksempler på klagesaker som er behandlet av NVE:

  1. NVE Sak 201708938-8 dato 25.03.2019 Helgeland kraft Nett (ekstern lenke)
  2. NVE Sak 201709688-12 dato 15.08.2018 Agder Energi Nett (ekstern lenke)
  3. NVE sak 201400610-7 dato 30.06.2014 Hafslund Nett (ekstern lenke)
Boenhet

En boenhet er boliger registrert i offentlig eiendomsregister (matrikkelen). En boenhet kan bestå av ett eller flere rom, som er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til rommet/rommene uten at de må gå gjennom en annen bolig. Både leiligheter, hybler i hybelbygg og studenthybler som er bygd som bofellesskap regnes som selvstendige boenheter.

Kilde: NVE - Individuell måling (ekstern lenke)

Utleiedel i egen bolig - hva kreves?

Huseierne har denne artikkelen på sin hjemmeside: Huseierne-Utleiedel egen bolig (ekstern lenke)

Kravene for varig opphold, bruksendring eller etablering av ny boenhet er spredd utover i Teknisk forskrift (Tek 17). (ekstern lenke)

Det viktigste er at du har godkjenning fra kommunen for utleiedelen av boligen. Vi tar forbehold om endringer i forskriftskrav. Kravene kan man få informasjon om fra kommunen.

Relaterte dokument (eksterne lenker):
Ombygging fra felles til individuell måling.
  1. Huseier/  sameie / borettslag innhenter tilbud fra installatør(er), og bestiller ombyggingen
  2. Eksisterende fellesmåler(e) som Fjellnett AS faktuerer etter, må ikke på noe tidspunkt røres eller fjernes.
  3. Valgt installatør vurderer løsning for ombygging iht. gjeldende krav/forskrifter, og sender forhåndsmelding på ønsket/planlagt arbeid via meldingssystemet til Fjellnett. Alle installatører i Fjellnett sitt forsyningsområde, kjenner til, og har tilgang til meldingssystemet.
  4. Når meldingen er behandlet og godkjent av Fjellnett, kan det elektriske anlegget deles opp til de enkelte boenheter av installatør.
  5. Fjellnett kommer og setter opp strømmåler, når installatøren melder arbeidet ferdig.
  6. Når den nye strømmåleren er montert, vil det opprettes nettleieavtale for den som skal ha strømabonnementet på de respektive målere, jfr. informasjon i installasjonsmelding.