Geografi

Fjellnett har områdekonsesjon for distribusjon av strøm i kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå og Lom. Vi har mer enn 3000 km nett (linjer og kabler). Nettselskapet kan få store utfordringer i forbindelse med trepåfall langs linjene, utrasing av jordtraseer og skader som følger med tredjemann sin "berøring" av nettanleggene.

KILE-kostnaden

Den såkalte KILE-ordningen innebærer at nettselskapene har et økonomisk ansvar overfor kundene dersom det forekommer avbrudd på energileveransen. KILE er en forkortelse for "Kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi", og er ment til å fungere som en incentivordning innenfor nettmonopolet for å sikre høyest mulig leveransetid på nettet.

Nærmere bestemmelser om ordningen framgår av forskrift 302 av 1999-03-11, kapittel 9 (Norges vassdrags- og energidirektorat /NVE). Dette kapitlet er presisert ved forskrift 7. des. 2007 nr 1423, som trådte i kraft 1. jan. 2009.

I praksis innebærer KILE-ordningen at et nettselskap, ved ethvert strømbrudd, uavhengig av varighet, får en reduksjon i selskapets inntektsrammer. Dette innebærer derfor et økonomisk tap for nettselskapet (såkalte KILE-kostnader). KILE-kostnader med tilhørende reduksjon i inntektsrammen, pådras uavhengig av hva eller hvem som var årsak til at det oppsto et strømbrudd. Med andre ord vil også strømbrudd som er forårsaket av en utenforstående part, for eksempel en entreprenør i forbindelse med grave- eller sprengningsarbeider, resultere i KILE-kostnader for nettselskapet.

KILE beregnes for høyspentanlegg på grunnlag av følgende faktorer:

  • Type sluttbruker (nettkunde)
  • Effektuttak
  • Tidspunkt for avbruddet (måned, dag og time)
  • Varighet

Dersom det er ønskelig med ytterligere informasjon om KILE-ordningen, herunder oversikt over kompensasjonssatser i forhold til ulike sluttbrukergrupper, er slik informasjon tilgjengelig på nettsidene www.nve.no

Erstatningsansvaret

I tilfeller der Fjellnett AS pådras KILE-kostnad som følge av utenforstående entreprenørers eller andre tredjemanns handling, vil dette bli krevet erstattet av den skadevoldende entreprenøren i henhold til alminnelige erstattningsrettslige regler. Et slik erstatningsansvar vil komme i tillegg til krav om erstatning for reparasjonskader mv. for å sette i stand skadede nettanlegg. Høyesterett avsa den 27. januar 2005 en dom, som slår fast at entreprenører og andre tredjemenn, er erstatningsrettslig ansvarlig for denne typen tap, på linje med annet økonomisk tap i anledning det inntrufne.