Nettleiepriser fra 1. januar 2019 for privatkunder uten AMS-måler
priser inkl. statens avgiftssatser
Fastbeløp (kr pr. år)Kr 2125,00
Energiledd (øre pr. kWh)
- Sommer (f.o.m. 1.5 til 1.10)øre/kWh 51,06
- Vinter (f.o.m. 1.1 til 1.5. og f.o.m. 1.10. t.o.m. 31.12)øre/kWh 51,39
Årlig gebyr for manuell avlesningKr 2000,00

 

Alle nettkunder skal ha ny måler innen 1.5.2019. Nettkunder som har levert legeerklæring, skal også ha ny måler, men da med deaktivert kommunikasjonsenhet.

Nettleiens  Effektledd er for disse anleggene omregnet og lagt til på Energileddet. Omregning av effektleddet er basert på et standard husholdningsforbruk. 

Eidefoss nett har fastsatt et årlig gebyr på kr 2000,- inkl. mva, for kunder som er innvilget fritak for AMS-måler i henhold til § 4-1 b i måle- og avregningsforskriften. Dette gjelder også for kunder som motsetter seg installasjon av AMS-måler. Beløpet er basert på et foreløpig estimat, og kan endres.

Gebyret skal dekke de merkostnader nettselskapet vil ha med å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de nettkundene dette gjelder. NVE har stadfestet at manuell avlesning er å anse som en særskilt tjeneste som det ikke er rimelig at nettselskapets øvrige kunder betaler for. Les artikkel om temaet fra NVE her

I tillegg til håndtering av kundenes egne avlesninger, planlegges kontrollavlesning av måler hos kunder med strømmåler uten kommunikasjonsenhet. Dette gjennomføres ved å foreta et fysisk besøk en gang i kalenderåret (i henhold til måle- og avregningsforskriften §3-3).