Nettleiepriser for privatkunder fra 1.1.2019
Priser inkl. statens avgiftssatser
Fastbeløp (kr pr. år)kr 2125,00
Effektledd (kr/kW pr. år)kr   516,00
Energiledd (øre pr. kWh):
- Sommer (f.o.m. 01.05 til 01.10)øre/kWh 31,06
- Vinter (f.o.m. 01.01 til 01.05 og f.o.m. 01.10 t.o.m 31.12)øre/kWh 31,39

For tredje år på rad, holder vi nettleien uendret.

Nettleien består av tre ledd; et fastledd, et effektledd og et energiledd.

Les om nettleiens ulike tariffledd her: Nettleieforklaring og fellesbestemmelser