Nettleiepriser for privatkunder fra 1.1.2021
Priser inkl. statens avgiftssatser
Fastbeløp (kr pr. år)kr 2125,00
Effektledd (kr/kW pr. år)kr   475,00
Energiledd (øre pr. kWh):
- Sommer (f.o.m. 01.05 til 01.10)øre/kWh 31,74
- Vinter (f.o.m. 01.01 til 01.05 og f.o.m. 01.10 t.o.m 31.12)øre/kWh 32,09

Etter 4 år med uendret nettleie, setter vi i 2021 ned nettleien. Vi har reduserte kostnader på bl.a. tapskraft og til Statnett, og vi kan derfor redusere prisene i 2021. 
Effektleddet har en betydelig nedgang. Fastbeløpet er uendret. Energileddet går ned, men nedgangen blir spist opp av myndighetenes økning i forbruksavgiften.

Nettleien består av tre ledd; et fastledd, et effektledd og et energiledd.

Nettleien inneholder følgende avgifter til staten:
  1. Forbruksavgift 16,69 øre/kWh
  2. Enovaavgift 1 øre/kWh
  3. 25% merverdiavgift.

Det betyr at nettleie uten statens avgifter er: Fastbeløp kr 1700,-, Effektledd kr 380, Energiledd sommer 7,702 øre/kWh, energiledd vinter 7,982 øre/kWh. 

Les om nettleiens ulike tariffledd og fellesbestemmelser: HER