Nettleien har tre tariffledd.

 

Fastledd

Det faste leddet skal dekke kundespesifikke kostnader og i tillegg en andel øvrige faste kostnader i nettet. Fastleddet er et kronebeløp pr. år.

Effektledd

Et elektrisk nett må dimensjoneres for det tidspunkt i året da kundene bruker mest strøm. Derfor blir dette maksimalforbruket utgangpunktet for hvilket nett man trenger, og dermed hva nettet koster. Maksimalforbruket måles i kW (kilowatt) og blir kalt effekt. Dagens smarte målere måler og registrerer forbruket for hver enkelt klokketime. Gjennomsnittet av de fem høyeste timeverdiene i løpet av en 12 mnd periode blir brukt som grunnlag for avregning av effektleddet. Alle maksene gjennom året blir vektet mot en sesongfaktor FØR en trekker ut de fem høyeste verdiene og beregner gjennomsnitten av disse.

For å holde nettleiekostnadene så lave som mulig, må man tenke over hvor mye strøm man setter på samtidig. Mye samtidig bruk belaster nettet mer, og vil kunne føre til et høyere fakturert effektledd. Dette er spesielt viktig å være klar over nå som det kobles til mer og mer effektkrevende utstyr, som f.eks.elblillading.  

Sesongfaktor:
MånedJanFebMarAprMaiJuni
Vektfaktor100%100%85%50%30%25%
MånedJuliAugSeptOktNovDes
Vektfaktor25%25%30%45%70%95%

Energiledd

Energileddet skal minst dekke tapskostnadene i linjenettet ved overføring av strøm. Prinsippet bak fastsettinga av energileddet i nettleien er at dette skal reflektere kostnaden ved kunden sitt bruk av nettet og blir derfor en variabel kostnad. Når strøm blir overført gjennom nettet blir det utviklet varme, og dermed går en del av strømmen tapt. Økt forbruk gir en større belastning som fører til økt tap i nettet. Prisen på bruk, energileddet, skal som hovedregel reflektere disse tapskostnadene ved overføring av strøm. Dersom man nærmer seg kapasitetsgrensene i nettet kan tapet bli stort.

Avgifter

Statlige avgifter er ikke en del av nettleien, men Eidefoss Nett er pålagt å kreve inn offentlige avgifter og ulike kostnader på vegne av andre. Disse avgiftene og kostnadene blir fakturert sammen med nettleien. Avgift til Enovas Energifond er en av avgiftene som blir krevd inn. I samarbeid med Olje- og energidirektoratet gir Enova støtte til energi- og klimatiltak, og fremmer utvikling av ny energi- og klimateknologi. Forbruksavgift (elavgift) blir krevd inn for Skatteetaten. I tillegg kommer merverdiavgiften.

Reaktiv Energi

Dersom det reaktive uttaket er større enn 42 % av det aktive uttaket (cos < 0,92), kan nettselskapet kreve at meruttaket kompenseres. Uttak over denne grensen avregnes med 8,75 øre/kVArh (7,00 øre/kVArh eks. mva)

Stenging/påsetting av strøm

I følge "Standard avtale for nettleie §11-1 kan nettleieavtalen sies opp med 14 dagers varsel. Dersom anlegget blir fysisk stengt, vil vi kreve kr 1600,- (kr 1280,- eks mva) som kompensasjon for våre kostnader. Likeledes krefves det kr 1600,- (kr 1280,- eks. mva) for tilkobling av et stengt anlegg. Bestilling av tilkobling skal gjøres med 14 dagers varsel til oss.

Nettleiens effektledd er en årskostnad. Det betyr at dersom et anlegg blir avstengt og deretter påsatt igjen innen 1 år, vil effektkostnaden for den avstengte perioden bli fakturert. Effektkostnaden blir da beregnet i henhold til siste avregnede effektverdi før anlegget ble stengt.