Fastledd

Fastleddet er delt i et Grunnbeløp og et Fastledd effekt.

Grunnbeløpet skal dekke kundespesifikke kostnader og i tillegg en andel øvrige faste kostnader i nettet. Grunnbeløpet er et kronebeløp pr. år.

Fastledd Effekt: Et elektrisk nett må dimensjoneres for det tidspunkt i året da kundene bruker mest strøm. Derfor blir dette maksimalforbruket utgangpunktet for hvilket nett man trenger, og dermed hva nettet koster. Maksimalforbruket måles i kW (kilowatt) og blir kalt effekt. Dagens smarte målere måler og registrerer forbruket for hver enkelt klokketime, dette er effekten som blir brukt videre. Gjennomsnittet av de fem høyeste effektene, løpende siste 12 mnd, forut for fakturatermin, blir brukt som grunnlag for avregning av fastledd effekt.  Alle effektene gjennom året blir vektet mot en sesongfaktor, FØR en trekker ut de fem høyeste effektene, og beregner gjennomsnittet av disse. NB. Det er kun en effekt pr. uke som inngår i beregningsgrunnlaget, dvs. den høyeste effekten etter vekting.

Vekting i uker med over gang til ny måned: Sesongfaktoren er oppdelt i måneder. Når ei uke går over et månedsskift, vil det være mandag i starten på uka som bestemmer hvilken sesongfaktor som effekten blir vekta med. Eksempel: Dersom mandag er i februar, så vektes timene den uka med 100%, selv om slutten av uka kan ligge i mars måned.

For å holde nettleiekostnadene så lave som mulig, må man tenke over hvor mye strøm man setter på samtidig. Mye samtidig bruk belaster nettet mer, og vil kunne føre til et høyere fakturert effektledd. Dette er spesielt viktig å være klar over nå som det kobles til mer og mer effektkrevende utstyr, som f.eks.elblillading.  

Sesongfaktor:
MånedJanFebMarAprMaiJuni
Vektfaktor100%100%85%50%30%25%
MånedJuliAugSeptOktNovDes
Vektfaktor25%25%30%45%70%95%

Effektprisen er en årspris, slik at om et anlegg kobles fra eller står ubrukt deler av året, skal det likevel betales Fastledd effekt for hele året.

Energiledd

Energileddet skal minst dekke tapskostnadene i linjenettet ved overføring av strøm. Prinsippet bak fastsettinga av energileddet i nettleien er at dette skal reflektere kostnaden ved kunden sitt bruk av nettet og blir derfor en variabel kostnad. Når strøm blir overført gjennom nettet blir det utviklet varme, og dermed går en del av strømmen tapt. Økt forbruk gir en større belastning som fører til økt tap i nettet. Prisen på bruk, energileddet, skal som hovedregel reflektere disse tapskostnadene ved overføring av strøm. Dersom man nærmer seg kapasitetsgrensene i nettet kan tapet bli stort.

Avgifter

Statlige avgifter er ikke en del av nettleien, men Fjellnett er pålagt å kreve inn offentlige avgifter og ulike kostnader på vegne av andre. Disse avgiftene og kostnadene blir fakturert sammen med nettleien. Avgift til Enovas Energifond er en av avgiftene som blir krevd inn. I samarbeid med Olje- og energidirektoratet gir Enova støtte til energi- og klimatiltak, og fremmer utvikling av ny energi- og klimateknologi. Forbruksavgift (elavgift) blir krevd inn for Skatteetaten. I tillegg kommer merverdiavgiften.

Reaktiv Energi

Dersom det reaktive uttaket er større enn 42 % av det aktive uttaket (cos < 0,92), kan nettselskapet kreve at meruttaket kompenseres. Uttak over denne grensen avregnes med 8,75 øre/kVArh (7,00 øre/kVArh eks. mva)

Stenging/påsetting av strøm

I følge "Standard avtale for nettleie §11-1 kan nettleieavtalen sies opp med 14 dagers varsel. Dersom anlegget blir fysisk stengt, vil vi kreve kr 2000,- (kr 1600,- eks mva) som kompensasjon for våre kostnader. Likeledes kreves det kr 2000,- (kr 1600,- eks. mva) for tilkobling av et stengt anlegg. Bestilling av tilkobling skal gjøres med 14 dagers varsel til oss.

Nettleiens fastledd effekt ,er en årskostnad. Det betyr at dersom et anlegg blir avstengt og deretter påsatt igjen innen 1 år, vil fastledd effekt for den avstengte perioden bli fakturert. Effektkostnaden blir da beregnet i henhold til siste avregnede effektverdi før anlegget ble stengt.

Annet

I henhold til nettleieavtalens punkt 5-1, skal vi som nettselskap ha uhindret adgang til måle- og kommunikasjonsutstyret. I tilfelle der vi har avtalt besøk, og det viser seg at vi ikke får adgang, vil vi fakturere våre kostnader med oppmøte, for 2023 er dette kr 2000- (kr 1600,- eks mva).