Nettleiepriser uten AMS måler
priser inkl. statens avgiftssatser
Fastbeløp (kr pr. år)kr 2125,00
Energiledd (øre pr. kWh)
- Sommer (f.o.m. 1.5 til 1.10)øre/kWh 52,83
- Vinter (f.o.m. 1.1 til 1.5. og f.o.m. 1.10. t.o.m. 31.12)øre/kWh 53,18
Årlig gebyr for manuell avlesningkr 2355,-

Nettleiens effektledd er for anlegg uten AMS-kommunikasjon, omregnet og lagt til på Energileddet. Omregning av effektleddet er basert på et standard husholdningsforbruk. 

Eidefoss nett har fastsatt et årlig gebyr for dekking av vår merkostnad, vedr. håndtering av måleverdier, for kunder som er innvilget fritak for AMS-måler i henhold til § 4-1 b i måle- og avregningsforskriften. 

Administrativt arbeid i kundesystemet:

kr 760

Informasjon og purring til kunder

kr 50

Arbeid relatert til booking av avlesning

kr 104

Årlig kontrollavlesning hos kunde, inkl. kjøring

kr 800

Arbeidsledelse og planlegging

kr 189

Fradrag for besparelser i AMS-kostnader

kr -19

Årlig gebyr eks. MVA

kr 1884

Merverdiavgift (25%)

kr 471

Årlig gebyr inkl. MVA

kr 2355

 

Gebyret skal dekke de merkostnader nettselskapet har med å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de nettkundene dette gjelder. NVE har stadfestet at manuell avlesning er å anse som en særskilt tjeneste som det ikke er rimelig at nettselskapets øvrige kunder betaler for. Les artikkel om temaet fra NVE her

I tillegg til håndtering av kundenes egne avlesninger, planlegges kontrollavlesning av måler hos kunder med strømmåler uten kommunikasjonsenhet. Dette gjennomføres ved å foreta et fysisk besøk en gang i kalenderåret (i henhold til måle- og avregningsforskriften §3-3).