Nettleiepriser uten AMS måler
priser inkl. statens avgiftssatser
Fastbeløp (kr pr. år)kr 2125,00
Energiledd (øre pr. kWh)
- Sommer (f.o.m. 1.5 til 1.10)øre/kWh 52,83
- Vinter (f.o.m. 1.1 til 1.5. og f.o.m. 1.10. t.o.m. 31.12)øre/kWh 53,18
Årlig gebyr for manuell avlesningkr 1875,-

Nettleiens effektledd er for anlegg uten AMS-kommunikasjon, omregnet og lagt til på Energileddet. Omregning av effektleddet er basert på et standard husholdningsforbruk. 

Fjellnett krever et årlig gebyr for delvis dekkning av vår merkostnad, vedr. håndtering av måleverdier, for kunder som er innvilget fritak for AMS-måler. Gebyret er i henhold til Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-9., og § 4-1 b i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.
Gebyret skal dekke de merkostnader nettselskapet har med å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de nettkundene dette gjelder. NVE har stadfestet at manuell avlesning er å anse som en særskilt tjeneste som det ikke er rimelig at nettselskapets øvrige kunder betaler for. Les artikkel om temaet fra NVE i tekstboks på høyre side.

I tillegg til håndtering av kundenes egne avlesninger, planlegges kontrollavlesning av måler hos kunder med strømmåler uten kommunikasjonsenhet. Dette gjennomføres ved å foreta et fysisk besøk en gang i kalenderåret (i henhold til måle- og avregningsforskriften §3-3).